RÓLUNK

Több, mint egy évszázaddal ezelőtt, 1896-ban nyitotta meg kapuit a szegedi MÁV Nevelőotthon, az ország első vasutas gyermekintézménye. Az idő előrehaladtával a fiúinternátus kollégiummá alakult és bár a feladat más lett, de az ódon falak továbbra is a Szegeden továbbtanuló diákokat szolgálták. Az intézmény életének egyik fordulópontja volt, amikor a MÁV helyett a “Vasút a gyermekekért” Alapítvány vállalta a kollégium fenntartását. 1996-ban fényes külsőségek között ünnepelték meg a diákotthon fennállásának századik évfordulóját.

Egy intézmény életében fontos a folyamatos megújulás, annak érdekében, hogy lépést tudjon tartani a megváltozott igényekkel. Ennek a célnak a megvalósítást vállalta magára az új fenntartó, a Magyarországi Evangélikus Egyház.  Az evangélikus nevelés nem újkeletű Szegeden, a gyülekezet ugyanis 1855-től saját iskolát üzemeltetett, amely a XIX. század második felében folyamatosan bővült. Ez szakadt félbe az államosítással, amely súlyos csapást jelentett a helyi közösségnek. 2019. szeptember 1. több szempontból is jelentős dátum Szeged városának történetében. Az újjászerveződő szegedi evangélikus nevelés egyik első intézményeként és egy nagy múltú nevelőintézet utódaként megalakult a Szegedi Evangélikus Kollégium és a Szegedi Evangélikus Felsőoktatási Diákotthon.

TÖRTÉNETÜNK

A kollégium épülete 1896-ban, Magyarország millenniumi évfordulójának évében épült fel eklektikus stílusban és az épületet 1896. szeptember 6-án avatták fel. Kollégiumunk elődje ebben az évben nyitotta meg kapuit, mint MÁV Nevelő- és Tápintézet. A MÁV akkori elődje a Magyar Királyi Államvasutak azzal a céllal hozta létre szegedi fiúnevelő- és tápintézetét, hogy nehéz sorsú dolgozóinak gyermekei megfelelő oktatásban és ellátásban részesüljenek, majd pedig az iskolapadból kikerülve a vasúttársaság jól képzett dolgozói állományát gyarapítsák. Az országban elsőként Szegeden létesített vasutas internátus a város által rendelkezésre bocsátott 8 telken épült fel, kizárólag vasutas szülők gyerekeinek. 19. század végi elbeszélések szerint a város legnagyobb alapterületű épülete volt.

„Van már az alsó városrésznek a történelmi nevezetességű Mátyás-templomon kívül más büszkesége is. Egy kívülről mutatós, hatalmas épület ez, a vasúti internátus monumentális palotája, mely a Boldogasszony sgt. végében emelkedik. Az épület, amely kívülről is a város legdíszesebb épületei közé tartozik, belső berendezésére nézve olyan, hogy minden nagyítás nélkül állítható, az internátusok között eszményi színvonalra emelkedett.”- írta a Szegedi Napló 1896. augusztus 9-én.

Az intézményt a MÁV budapesti központi igazgatósága irányította. Első igazgatója Fischer Albrecht volt. A diákok életét szigorú házi-és napirend szabályozta. A történelem során rengeteg változáson ment keresztül az épület. 

1914-1917 között, az I. világháború során katonai célokra foglalták le, 600 ágyas, és tovább pótágyazott kórháznak rendezték be. 1918-ban átmenetileg francia egységek is betelepültek az épületbe. 1938-ban a nagy hálótermet modern kultúrteremmé alakították át. A II. világháború során a pincéket légoltalmi óvóhelyekké építették ki. 1944 őszén a szovjet megszálló csapatok hadikórházat rendeztek be, amit 1946 tavaszán kapott vissza a MÁV Igazgatóság. A háborús pusztításokat 1950-re sikerült felszámolni.

 

A Magyar Királyi Államvasutakból az idők folyamán Magyar Államvasutak lett, azonban az intézmény megmaradt, sőt mindig is vonzó alternatívát jelentett a fiatalok számára. 1953-54-ben átmenetileg itt működött az ország első vasutas középiskolája, a Vasútforgalmi Technikum, ami 1960-ban külön épületbe költözött.

1963-ban a központi fűtés beszerelésekor súlyos tűzkár keletkezett.

Egészen az 1960-as, 70-es évekig óriási túljelentkezés volt, hiszen az országban Szegeden volt csak vasutas középiskola. Ez az állapot sajnos nem sokáig tartott. 1990-es években a MÁV létrehozta „A Vasút a Gyermekekért Alapítvány”-t, amibe kiszervezte a nevelési-oktatási intézményeit.

Az elkövetkező időszakban folyamatosan egyre nehezebb körülmények között működött tovább a kollégium, ugyanis a MÁV eleinte csak csökkentette a támogatást, majd meg is szüntette. Innentől csak az állami normatív támogatás, a vállalkozói, valamint az időszakos pályázati bevételek szolgáltak anyagi forrásként a kollégium számára. A vezetőség kénytelen volt jelentős dolgozói leépítéssel reagálni az egyre nehezedő anyagi körülményekre. 

Új utakat keresvén a kollégium tovább nyitott az egyetemi és főiskolai hallgatók felé: 2007 óta regisztrált felsőoktatási diákotthonként áll a Szeged felsőoktatási intézményeiben továbbtanulni szándékozó fiatalok rendelkezésére.

2019-től az intézmény új fenntartója a Magyarországi Evangélikus Egyház. A Szegedi Evangélikus Kollégium a Magyarországi Evangélikus Egyház fenntartásában működő, a Szentírás és az evangélikus hitelvek, valamint etikai normák alapján álló, azokat hirdető és képviselő közoktatási intézmény. Az intézmény célja, a Szeged középfokú és felsőfokú iskoláiban, nappali tagozaton tanulmányaikat folytató tanulók kulturált lakhatásának, tanulásának, közösségi életének hitben és erkölcsben való növekedésének biztosítása.

EGYHÁZUNK

Magyarországi Evangélikus Egyház

Felekezetünk története immár több mint ötszáz évre nyúlik vissza. Luther Márton hitújító téziseivel 1517-ben a németországi Wittenbergben lépett a nyilvánosság elé: célja a középkori egyház megújítása – vagyis reformációja – volt. Luther nyomán valljuk, hogy az ember nem a jótettei révén, hanem egyedül Isten kegyelme által üdvözül.

A 16. századi Magyarországon, főleg a németek által lakott városokban gyorsan terjedtek a lutheri eszmék, ezt a mohácsi vész utáni viszonyok is elősegítették. A történelem viharai azonban egyházunkat sem kímélték, nemcsak az ellenreformáció, de többek között a trianoni békeszerződés és a kommunista diktatúra is erős nyomot hagytak közösségeinken. A Magyarországi Evangélikus Egyház (MEE) ma a harmadik legnagyobb történelmi egyház hazánkban.

Küldetése Isten igéjének hirdetése és közvetítése, a hit megélésének biztosítása, az elesettek és szükséget szenvedők támogatása és a keresztény értékek képviselete a társadalomban. Ezért az MEE hitéleti és szakmai közösségei – a gyülekezetek, a nevelés-oktatási és a diakóniai intézmények, a missziói szervezetek, a kulturális intézmények és az ifjúsági csoportok – működésük során naponta hirdetik az evangéliumot.

Egyházunkról bővebb leírást a következő linken találhat: https://www.evangelikus.hu/egyhazunk/bemutatkozas

Szegedi Evangélikus Gyülekezet

A szegedi evangélikus gyülekezet temploma 1880 és 1883 között épült Schulek Frigyes építész tervei alapján. A templommal egy időben épült fel a gyülekezeti ház és a parókia is. Imaháza már korábban is volt a szegedi evangélikusoknak, de sajnálatos módon az 1879-es árvíz romba döntötte. Az új templomot hazai- és külföldi adományokból építették fel, a Habsburg uralkodó mellett Németország, Hollandia, Norvégia és az Amerikai Egyesült Államok is jelentős összeget ajánlott fel az építkezéshez.

Az 1930-as évek második felében, az evangélikus gyülekezet azt a határozatot hozta, hogy szükséges egy nagyobb templom építése, sajnos ez a tervük a háború miatt már nem valósulhatott meg. Később a templomban az eredeti oltárt ki kellett cserélni, mert az idővel megsüllyedt. A 1980-as években a templomnak színes üvegablakai készültek. 2004-ben a templom harangja nyitott toronyba került. 

  • Várunk mindenkit szeretettel heti alkalmainkra:
    kedd délelőtt 10 órakor bibliaóra a gyülekezeti teremben;
  • csütörtök este 18 órakor úrvacsorai közösséggel egybekötött istentisztelet a templomban;
  • péntek este 20 órakor ifjúsági óra a gyülekezeti teremben;
  • vasárnap délelőtt 10 órakor istentisztelet a templomban

GALÉRIA

Kérdése van? Keressen bennünket!